Nabízíme pronájem plně vybaveného obytného přívěsu a outdoorového vybavení.

Pojeďte s námi do přírody.

Podmínky pronájmu karavanu


1. Předmět pronájmu
1.1 Předmětem pronájmu je obytný přívěs Caravelair Antares Luxe 546, ve výlučném vlastnictví pronajímatele. Bližší údaje k obytnému přívěsu (technický stav, seznam závad, seznam dalšího vybavení) jsou uvedeny v předávacím protokolu, který je nedílnou součástí smlouvy o pronájmu.
1.2 Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje pronajmout obytný přívěs nájemci k samostatnému užívání. Nájemce obytný přívěs užívá na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí, za podmínek ve smlouvě o pronájmu uvedených.

2. Trvání nájmu
2.1 Pronájem obytného přívěsu se uzavírá na dobu určitou.
2.2 Vrácení obytného přívěsu je dohodnuto v sídle pronajímatele.
2.3 Pronájem lze prodloužit výhradně na základě oboustranné dohody pronajímatele a nájemce. Tato dohoda musí být písemná (postačí např. SMS nebo e-mail, kde obě strany vyjádří vzájemný souhlas s prodloužením doby trvání nájmu). Rozdíl nájemného o sjednaný počet dní bude odečten z vratné kauce, případně doplacen v hotovosti.
2.4 Při prodloužení doby trvání nájmu bez předchozí dohody uhradí nájemce pronajímateli vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
2.5 Pokud by došlo k předčasnému ukončení nájmu z důvodů na straně nájemce, bude původně sjednaná výše nájemného snížena o rozdíl odpovídající počtu dnů zkrácení pronájmu.

3. Nájemné
3.1 Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné, jehož výše činí 1.100,- Kč za každý započatý kalendářní den. Nájemné se platí ve dvou částech – rezervační záloha a doplatek.
3.2 V případě zájmu nájemce může být nájemné zvýšeno o platbu za pronájem kompletního předstanu ve výši 100 Kč/den a dále o platbu za pronájem kempingových křesel (4 ks) a stolku ve výši 50 Kč/den.
3.3 Rezervační záloha ve výši 30 % celkové výše nájemného slouží k rezervaci termínu a je splatná nejpozději 7 dní po provedení rezervace. Rezervační záloha se při stornování 4 týdny před začátkem termínu vrací v 100% částce. Při stornování v kratší době než 4 týdny před začátkem termínu je záloha nevratná, pronajímatel ale nabízí nájemci možnost přenesení zálohy na jiný termín pronájmu.
3.4 Doplatek nájemného je splatný nejpozději v den započetí nájmu.

4. Řidičské oprávnění a tažné vozidlo
4.1 Největší technicky přípustná hmotnost obytného přívěsu Caravelair Antares Luxe 546 je 1 420 kg. Nájemce je držitelem řidičského oprávnění skupiny opravňující k řízení soupravy dle součtu nejvyšších technicky přípustných hmotností vozidla a přívěsu (do 3,5 t skupina B, do 4,25 t skupina B96 a nad 4,25 t skupina B+E).
4.2 Nájemce použije k tažení přívěsu tažné vozidlo s dostatečnými technickými parametry (největší technicky přípustná hmotnost brzděného přípojného vozidla, největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy, největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení).

5. Vratná kauce
5.1 Je sjednána vratná kauce ve výši 10.000,- Kč.
5.2 Vratná kauce je splatná nejpozději v den započetí nájmu a vrací se ihned po vrácení obytného přívěsu pronajímateli.
5.3 Bude-li obytný přívěs nebo zapůjčené příslušenství při vrácení poškozeno, účtuje pronajímatel nájemci náhradu nákladů spojených s opravou v plné výši. V tom případě má pronajímatel právo zadržet vratnou kauci a použít ji na úhradu opravy. V případě, že kauce nepokryje náklady opravy, zavazuje se nájemce vzniklé náklady uhradit ve lhůtě 30 dnů od doručení dokladu za provedenou opravu. Případný přeplatek kauce pronajímatel vrátí do 10 dnů od dokončení opravy.
5.4 Při ztrátě dokladů nebo klíčů k obytnému přívěsu bude nájemci účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč, která bude odečtena z vratné kauce.

6. Úklid
6.1 Nájemce je povinen obytný přívěs vrátit uklizený a vyčištěný, včetně prázdného WC (vypláchnutého čistou vodou), vymytých spotřebičů, umytého nádobí, vytřené podlahy, vyluxovaného čalounění a umytého vnějšího pláště přívěsu. V opačném případě pronajímatel účtuje částku 600,- Kč za úklid. Částka bude odečtena z vratné kauce.
6.2 Nájemce je povinen při vrácení oznámit závady a poškození způsobené běžným opotřebením (např. nesvítící žárovky atd.). V případě škody bránící dalšímu pronájmu obytného přívěsu, oznámí toto nájemce pronajímateli ještě před návratem (tel., e-mail, SMS).

7. Havarijní pojištění
7.1 V případě nehody/poškození obytného přívěsu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci obytným přívěsem je nájemce vždy povinen přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu. Dále je povinen pořídit odpovídající fotodokumentaci a informovat neprodleně pronajímatele.
7.2 Havarijní pojištěni je sjednáno se spoluúčastí 10 % (min. 10.000,‐‐ Kč) která bude v případě pojistné události odečtena z vratné kauce. Pokud bude výše spoluúčasti pojistné události vyšší než zaplacená vratná kauce, zavazuje se nájemce vzniklé náklady uhradit do 7 dnů od jejich vyčíslení.
7.3 Nájemce nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny pojistnou smlouvou v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události.

8. Ochrana osobních údajů
8.1 S osobními údaji nájemce nakládá pronajímatel v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Jedná se o kontaktní a identifikační údaje, které pronajímatel využívá ke komunikaci o předání a převzetí přívěsu, dokladování úhrady nájemného, případné odesílání e-mailového zpravodaje a dále pro případné hájení právních nároků, pokud by předmět pronájmu nebyl vrácen v pořádku.
8.2 Na žádost nájemce provede pronajímatel po ukončení pronájmu vymazání osobních údajů.

9. Ostatní ujednání
9.1 V obytném přívěsu je zakázáno kouřit.
9.2 WC v obytném přívěsu lze používat pouze s toaletním papírem pro chemická WC.
9.3 Nájemce neprovádí bez souhlasu pronajímatele žádné změny a úpravy na obytném přívěsu ani na zapůjčeném příslušenství.
9.4 Nájemce je povinen obytný přívěs zabezpečit proti krádeži, neodpojovat přívěs na nehlídaných místech a v případě poruchy jej nezanechat bez hlídání.
9.5 Nájemce je v den započetí pronájmu od pronajímatele poučen o ovládání obytného přívěsu i veškerého vybavení a je mu předán Návod k použití.
9.6 Odstoupení od rezervace - při poškození obytného přívěsu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se v tomto případě vrací v plné výši.